پرداخت و افزاره‌های هوشمند

گسترش روزافزون کاربرد افزاره‌های هوشمند و در پی آن رشد چشمگیر استفاده از برنامک‌های بومی ، تامین امنیت پرداخت در این حوزه را به یکی از چالش‌های روزآمد صنعت پرداخت‌های الکترونیکی تبدیل نموده است . روش صفحهْ پرداختِ میزبانی‌شدهْ مبتنی بر جهت‌دهی  بین دامنه‌ی پذیرنده و پرداخت در ترکیب با سازوکار SSL/TLS ، امنیت فرآیند […]