موبایل وُچر راهکاری برای بهبود زنجیره‌ی تامین وُچر خدمات پیش‌پرداخت

تامین‌کنندگان خدمات پیش‌پرداخت همواره با معضل پخش و فروش وُچرهای فیزیکی خدماتشان از کانال‌های سنتی توزیع روبرو بوده و هزینه‌ی قابل توجهی از این جهت بر آنان تحمیل می‌شود . روشهای توزیع و پرداخت الکترونیکی بخشی از این مشکلات را رفع می‌نمایند اما بخش عمده‌ی خریدها در قالب وُچرهای فیزیکی و پرداختها بصورت نقدی است […]