پرداخت و افزاره‌های هوشمند

گسترش روزافزون کاربرد افزاره‌های هوشمند و در پی آن رشد چشمگیر استفاده از برنامک‌های بومی ، تامین امنیت پرداخت در این حوزه را به یکی از چالش‌های روزآمد صنعت پرداخت‌های الکترونیکی تبدیل نموده است . روش صفحهْ پرداختِ میزبانی‌شدهْ مبتنی بر جهت‌دهی  بین دامنه‌ی پذیرنده و پرداخت در ترکیب با سازوکار SSL/TLS ، امنیت فرآیند […]

موبایل وُچر راهکاری برای بهبود زنجیره‌ی تامین وُچر خدمات پیش‌پرداخت

تامین‌کنندگان خدمات پیش‌پرداخت همواره با معضل پخش و فروش وُچرهای فیزیکی خدماتشان از کانال‌های سنتی توزیع روبرو بوده و هزینه‌ی قابل توجهی از این جهت بر آنان تحمیل می‌شود . روشهای توزیع و پرداخت الکترونیکی بخشی از این مشکلات را رفع می‌نمایند اما بخش عمده‌ی خریدها در قالب وُچرهای فیزیکی و پرداختها بصورت نقدی است […]